Chứng nhận và giải thưởng
Cer 8
Cer 7
Cer 8
Cer 6
Cer 5
Cer 4
Cer 3
cup1
Cer 2
Cer 1
15 nam

Đối Tác

             Quan hệ và cấp độ đối tác
             Là đối tác chính thức của HP từ năm 2006
             Cấp độ
             -  Đối tác First Gold Partner
             -  Workstation Business Specialist
             -  Office Printing Solution (OPS)
Giải thưởng tiêu biều
             -  Đối tác có doanh số cao nhất - Top Permormace Revenue
             -  Đối tác chuyên về Commercial Products
             -  Top Supplier

 
             Quan hệ và cấp độ đối tác
             Là đối tác chính thức của HP từ năm 2006
             Cấp độ
            -  Đối tác Gold Partner
             Giải thưởng tiêu biều
            -  Một trong những đối tác có doanh số cao nhất
 


 
               Quan hệ và cấp độ đối tác
               Là đối tác chính thức của Dell từ năm 2008
               Cấp độ
             -  Đối tác Business Partner
             -  Preferred Partner
             
 

                 Quan hệ và cấp độ đối tác
                 Là đối tác chính thức của APC từ năm 2010
                 Cấp độ
              -  Đối tác Premier Partner
                 Giải thưởng tiêu biều
              -  Top Revenue
                              

 

                 Quan hệ và cấp độ đối tác
                 Là đối tác chính thức của F5 từ năm 2012
                 Cấp độ
               -  Đối tác Business Partner
                  Giải thưởng tiêu biều
               -  Top Revenue

 


 
Cargill
img-doitac
c.p.group
Marubeni
ise
F5
HPE